Dnes slavíme Štěpána. Víte, kdo to byl?

0
myocn.net

Pokud se mluví o evropské kultuře a civilizaci, někteří lidé při jejím popisu používají přívlastek anticko-křesťanská s ohledem na její řecko-římskou kulturní a myšlenkovou historii opepřenou křesťanskou morálkou a zásadami. Jiní lidé antiku, jako základ evropské civilizace, možná záměrně vynechávají, a používají přívlastek judeo-křesťanská. Přitom počátky křesťanství v Jeruzalému se nesly ve sporu mezi právě judaismem, a prvními křesťany.

Štěpán, kterého dnes známe jako svatého Štěpána, byl první obětí tohoto sporu a prvním mučedníkem křesťanství.

Podle většiny zdrojů byl Štěpán Žid. Jako zastánce a kazatel nového učení si v židovském prostředí nadělal mnoho nepřátel. Ničemu nepomohlo, ani když je v následné debatě porazil. A tak o něm rozšířili lži, že se měl rouhat vůči Mojžišovi, a Štěpán byl předveden před nejvyšší židovskou radu starších.

Ve své řeči, která je popsána v Novém zákoně, Štěpán mluví o svém pohledu na historii Izraele. Řekl, že Bůh se zjevil Abrahámovi v Mezopotámii, čímž odmítl učení judaismu, že Bůh dlí v jedné konkrétní budově, v Chrámu. Bůh prý také inspiroval Mojžíše, aby vyvedl svůj lid z Egypta, ale Izraelité se obrátili k jiným bohům, čímž Štěpán obvinil Izrael z toho, že odmítl Boha.

Své posluchače odsoudil jako zatvrzelé lidi, kteří tak jako jejich předci odmítají Ducha svatého. A pak jim vyčetl zabití Ježíše: “Byl někdy prorok, kterého by vaši předci nepronásledovali? Dokonce zabili toho, kdo předpověděl příchod Spravedlivého. A teď jste ho zradili a zavraždili.”

Po svých slovech musel Štěpán čelit rozzuřenému davu. Štěpán vzhlédl k oblakům a zakřičel: “Hle! Vidím otevřené nebe a Syna člověka po pravici Boha!” Tvrdil, že nedávno popravený Ježíš teď stojí po boku Boha. Židé si zakrývali uši, aby jeho slova neslyšeli, a vrhli se na něj.

Ačkoliv se židovské právo uchylovalo k trestu smrti ukamenováním jen výjimečně, Štěpán byl k němu odsouzen. Dav jej vyvlekl z města a Štěpána, který poklekl a modlil se, aby Pán přijal jeho duši a odpustil jeho vrahům, ukamenoval. Stalo se tak roku 34 našeho letopočtu.

Komentáře

komentáře